Sales Consultant / Czech Republic or abroad

For a selection procedure concerning this position, LASVIT s.r.o., company ID No.: 27931161, having its registered office at Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 127308, as the controller, will process the personal data provided by you (or obtained from public sources), in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. The processing of the personal data for the controller will be carried out by LMC s.r.o., company ID No.: 264 41 381 through its electronic systems. The personal data may be transmitted outside the EU. Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost LASVIT s.r.o., IČO: 27931161, se sídlem Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127308, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Osobní údaje mohou být předány mimo EU. See more

By responding to this advertisement, you provide your personal data to the controller for the purpose and for the duration of the selection procedure. With regard to the processing of your personal data, you have appropriate rights: (i) the right of access to the personal data, (ii) the right to rectification of or the right to have inaccurate or untrue personal data completed, (iii) the right to erasure of the personal data if the personal data is no longer needed for the purposes for which it was collected or processed in another way, or if you find out that it was processed unlawfully, (iv) the right to restrict the processing of the personal data in special cases, (v) the right to data portability, and (vi) the right to object, after which the processing of your personal data will be terminated unless it is proven that there are compelling legitimate grounds for the processing which override your interests or rights and freedoms, especially if the reason is the potential enforcement of legal claims, and (vii) the right to turn to the Office for Personal Data Protection.
Your personal data may be transmitted, to the necessary extent, to countries outside the EU/EEA if it involves a company from the LASVIT Group based outside the EU/EEA, or if some of the service providers of LASVIT s.r.o. uses personnel or equipment that are located outside the EU/EEA.
The transmission is necessary for the purposes of the selection procedure in accordance with Article 49, paragraph 1 (b) of Regulation (EU) 2016/679]. You can request details of guarantees of the protection from the controller.
Further information on the processing of data by LASVIT s.r.o., company ID No.: 27931161, having its registered office at Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 127308, including possible recipients and contacts can be found at the address https://www.lasvit.com/information-for-applicants.pdf.
For more information on data processing by LMC s.r.o., ID No. 264 41 381, registered office at Jankovcova1569/2c, 170 00 Prague 7, contact the Data Protection Officer Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, or visit https://www.lmc.eu/en/privacy-policy/.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje mohou být předány v potřebném rozsahu do zemí mimo EU/EHP, a to pokud se jedná o společnost ze skupiny LASVIT se sídlem mimo EU/EHP nebo některý z poskytovatelů služeb LASVIT s.r.o. využívá personál či vybavení, které se nachází mimo EU/EHP.
Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce.
Další informace o zpracování údajů společností LASVIT s.r.o., IČO: 27931161, se sídlem Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127308, včetně možných příjemců a kontaktů najdete na adrese https://www.lasvit.com/information-for-applicants.pdf.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Personal data
Contact information
Comments and attachments
Meet our team